بلیط هواپیما تهران به شیراز

1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 Star
جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • تهران
 • شیراز
 • 1بهمن دوشنبه 1397
 • 21January Monday 2019
نتایج جستجو

ایران ایر تور

شماره پرواز : 984 سیستمی
BOEING MD-80
 • ساعت پرواز :۱۰:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۰۲۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۲۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال

آسمان

شماره پرواز : 3773 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۱۱:۵۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۳۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۹۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال

آسمان

شماره پرواز : 3786 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۱۴:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۳۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۹۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 422 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۱۵:۲۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
اکونومی Q موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۷۳۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۳۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۲,۷۳۰,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 422 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۱۵:۲۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
اکونومی V موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۶۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 422 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۱۵:۲۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۹۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 424 سیستمی
321
 • ساعت پرواز :۱۶:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
اکونومی Q ۱
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۷۳۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۳۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۱
 • قیمت ۲,۷۳۰,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 424 سیستمی
321
 • ساعت پرواز :۱۶:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
اکونومی V موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۶۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 424 سیستمی
321
 • ساعت پرواز :۱۶:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۹۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 424 سیستمی
321
 • ساعت پرواز :۱۶:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
بیزنس C ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۵,۱۶۸,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۳۶۸,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۵,۱۶۸,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۵,۱۶۸,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 424 سیستمی
321
 • ساعت پرواز :۱۶:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
بیزنس J موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۴۴۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال

آسمان

شماره پرواز : 854 سیستمی
320
 • ساعت پرواز :۲۰:۲۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۳۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۹۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال

قشم ایر

شماره پرواز : 1236 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۲۰:۵۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۰۰۲,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۳۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۳۰۲,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۰۰۲,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۴,۰۰۲,۰۰۰ ریال

پرواز تهران شیراز

آوزۀ شهر شیراز به اندازه ای است که به طور سالیانه گردشگران زیادی را از سراسر دنیا راهی این شهر بزرگ تاریخی می‌کند. این شهر در بین هموطنان نیز محبوبیت بسیار داشته تا جائیکه این مسافران حتی چندین بار به شیراز سفر می کنند ولی از دیدن زیبایی های آن سیر نمی شوند. اما این مسئله تنها برای ایرانیان صدق نمی‌کند زیرا توریست‌های خارجی زیادی از این شهر بازدید می‌کنند. این استقبال بی‌اندازه باعث می‌شود که افراد زیادی از پایتخت به این شهر سفر کنند و پرواز تهران شیراز را به یکی از پرترافیک‌ترین مسیرهای پروازی در ایران بدل کند.

بلیط هواپیما تهران شیراز

همچنین به دلیل تقضای زیاد، پرواز تهران شیراز توسط شرکت‌های هواپیمایی زیادی پشتیبانی می‌شود به طوریکه می‌توان گفت بلیط هواپیمای تهران به شیراز تقریباً در تمامی ایرلاین‌های فعال کشور فروخته می‌شود. این خطوط هوایی شامل ایران ایر، ماهان، آسمان، زاگرس، ساها، قشم ایر، معراج و کیش ایر می‌شود.

بلیط چارتر تهران شیراز  

همانطور که در پاراگراف قبل اشاره کردیم، مسیر پروازی تهران شیراز ترافیک مسافر زیادی دارد، این در حالی است که بسیاری از مسافران به دنبال خرید بلیط چارتری تهران به شیراز هستند. اما آیا می‌شود به سادگی در این مسیر بلیط چارتر خرید؟ بله. برای اینکه بتوانید از بهترین و باکیفیت‌ترین هواپیمایی‌ها بلیط ارزان قیمت چارتری بخرید، تنها لازم است در سایت سامتیک تاریخ حرکت خود را وارد کنید تا سامانه بلیط سامتیک، تمام گزینه‌های بلیط چارتر تهران به شیراز را به شما نشان دهد.

قیمت بلیط هواپیما تهران به شیراز

به دلیل رقابت زیاد در هواپیمایی‌ها، قیمت بلیط هواپیما تهران شیراز در تمام ایرلاین‌ها دست خوش تغییر است. به بیانی دیگر، پیدا کردن نرخ ثابت برای بلیط هواپیمایی تهران به شیراز ممکن است به امری غیرممکن تبدیل شود. پیشنهاد ما به شما این است که تنها قیمت بلیط را معیار اصلی خود قرار ندهید و فاکتورهای دیگری همچون کلاس پروازی ، ساعت و روز پرواز و از همه مهمتر شرکت هواپیمایی را مد نظر قرار دهید.

خرید بلیط هواپیما تهران شیراز

ممکن است با دیدن تعداد سایت‌های زیاد برای خرید بلیط هواپیما تهران شیراز گیج شوید و ندانید کدام یک مورد اطمینان است. اما نگران نباشید زیرا اکثر سایت‌های خرید بلیط هواپیما مجوزهای فروش بلیط هواپیما را دارند. اما ما کار شما را راحت کرده‌ایم! زیرا پیدا کردن پروازی که هم ارزان باشد و هم باکیفیت کار سختی خواهد بود. به همین دلیل سایت سامتیک سعی کرده تنوعی بالا از بلیت های چارتری و سیستمی تهران شیراز را در این صفحه برای شما جمع‌آوری کند تا انتخاب برای شما راحت شود. پس با خیال راحت انتخاب کنید.