بلیط هواپیما تهران به کیش

1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 Star
جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • تهران
 • کیش
 • 3بهمن چهارشنبه 1397
 • 23January Wednesday 2019
نتایج جستجو

ایران ایر تور

شماره پرواز : 996 سیستمی
BOEING MD-80
 • ساعت پرواز :۱۰:۱۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
اکونومی Y ۱
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۱۷۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۲۹۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۱
 • قیمت ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال

تابان

شماره پرواز : 6263 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۳:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
اکونومی Y ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۸۱۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال

آتا

شماره پرواز : 5659 چارتر
بوئينگ
 • ساعت پرواز :۱۵:۱۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
اکونومی Y ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۸۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7081 چارتر
AIR BUS 320
 • ساعت پرواز :۱۷:۱۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۵,۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۵,۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۵,۱۶۰,۰۰۰ ریال
کودک ۵,۱۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۱۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۵,۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۵,۱۶۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7081 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۷:۱۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۱
 • قیمت هر بزرگسال
  ۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۱
 • قیمت ۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7081 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۷:۱۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۱
 • قیمت هر بزرگسال
  ۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۱
 • قیمت ۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال

ماهان

شماره پرواز : 1013 چارتر
a300-600
 • ساعت پرواز :۱۸:۱۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
اکونومی Y ۱
 • قیمت هر بزرگسال
  ۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۱
 • قیمت ۵,۵۷۰,۰۰۰ ریال

ماهان

شماره پرواز : 1013 چارتر
ايرباس
 • ساعت پرواز :۱۸:۱۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۶,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۶,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۶,۰۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۶,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۱۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۶,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۶,۰۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7029 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۲:۴۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7029 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۲:۴۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7029 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۲:۴۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7029 چارتر
فوکر
 • ساعت پرواز :۲۲:۴۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۵,۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۵,۴۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۵,۴۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۵,۴۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۱۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۵,۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۵,۴۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7029 چارتر
BOEING MD
 • ساعت پرواز :۲۲:۴۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۶,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۶,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۶,۰۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۶,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۶,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۶,۰۷۰,۰۰۰ ریال

پرواز تهران کیش

سالانه بیش از یک میلیون نفر گردشگر به جزیره کیش سفر می کنند که از این میزان جمعیت، حدود 150 هزار نفر توریست خارجی یا ایرانیان مهاجر هستند. بازارهای کیش به واسطه فروش کالاهای اصل خارجی، جاذبه خاصی برای مسافرانی است که بیشتر با هدف گردشگری به جزیره سفر می کنند.

این استقبال زیاد باعث شده که پرواز تهران کیش به یکی از پرترافیک‌ترین پروازهای کل شرکت های هواپیمایی بدل شود. توصیه می‌کنیم برای داشتن یک پرواز راحت و ارزان به کیش، در فصول کم گردشگر غیرتعطیل مانند زمستان به این جزیره سفر کنید تا مشکلی از بابت تهیه بلیت هواپیما تهران کیش برای شما مسافر عزیز به وجود نیاید. همچنین در صورتی که قصد دارید در فصلی پرگردشگر (High Season) مانند تابستان یا عید نوروز به این جزیره سفر کنید یک ماه قبل پرواز تهران کیش خود را رزرو کنید.

بلیط هواپیما تهران کیش

بلیط چارتر تهران کیش

سیل مسافرت بسیاری از گردشگران ایرانی و غیرایرانی به جزیره کیش باعث شده که بلیط چارتر تهران کیش یکی از پرتقاضاترین بلیت‌های چارتری در خطوط هوایی مختلف باشد. برای خدمت رسانی به مسافران عزیزی که قصد دارند به جزیره کیش پرواز داشته باشند، شرکت های هواپیمایی متعددی همچون کیش ایر، ماهان، زاگرس و معراج، بلیط‌ چارتری تهران کیش را در برنامه ثابت پروازی خود دارند.

مسافران عزیز می‌توانند با مراجعه به سایت سامتیک و انتخاب تاریخ پرواز خود، از آخرین قیمت بلیط چارتر برای مسیر پروازی تهران کیش آگاه شوند.

در بسیاری از موارد، روزانه 30 تا 40 پرواز از تهران به کیش انجام میشود که بیش از یک سوم آنها پرواز چارتر هستند. بنابراین خیالتان از بابت پیدا کردن بلیط ارزان تهران کیش راحت باشد. البته لازم است اشاره کنیم که بهتر است برای بهره مندی از با کیفیت ترین و بهترین پروازهای چارتری به کیش، باید یک الی دو هفته زودتر برای تهیه بلیت اقدام کنید.

قیمت بلیط هواپیما تهران کیش

به دلیل رقابت زیاد در هواپیمایی‌ها، قیمت بلیط هواپیما تهران کیش در بسیاری از ایرلاین‌ها یکسان نیست. به عبارت دیگر ممکن است در یک روز یکسان با یک کلاس پروازی مشخص، از دو ایرلاین مختلف، قیمت بلیط هواپیمایی تهران کیش با اختلاف صد هزار تومانی همراه باشد. با اینکه این ناهماهنگی به نظر خوب نمی‌رسد، اما می‌تواند در اکثر اوقات جوابگوی طیف وسیع مسافران از شهرهای مختلف باشد.

در کل پیشنهاد می‌کنیم هنگام خرید به مواردی همچون کلاس پروازی بلیط، ساعت و روز پرواز و از همه مهمتر شرکت هواپیمایی توجه کنید تا بتوانید بهترین قیمت بلیط هواپیمای تهران کیش را رزرو کنید.

بلیط لحظه آخری کیش

برای خرید لحظه آخری بلیط کیش لازم نیست که مدت‌ها سایت های مختلف را جستجو کنید. وبسایت سامتیک توانسته با مجهز بودن به بهترین سامانه بروزرسانی قیمت بلیط لحظه آخری کیش، شما را در جریان پروازهای ارزان قیمت به کیش قرار دهد. بلیط لحظه آخری کیش در تمامی پروازهای سیستمی و چارتری وجود دارد؛ اما از آنجایی که بسیاری از بلیط‌های چارتری در لحظات آخر شامل تخفیف ویژه‌ می‌شوند، توصیه ما خرید بلیط چارتر لحظه آخری است.