بلیط هواپیما تهران به کیش

1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 Star
 • نرخ ۱۵۵ و زیر ۱۵۵ هزارتومان مشمول ۹۵ درصد جریمه می باشد
 • از ۱۵۵ تا ۲۴۵ هزار تومان تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز ۶۰ در صد جریمه
 • از ۱۵۵ تا ۲۴۵ هزار تومان تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز ۷۰ در صد جریمه
 • از ۱۵۵ تا ۲۴۵ هزار تومان از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل به بعد ۸۰ در صد جریمه
 • از ۲۴۵ تا ۴۰۵ هزار تومان تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز ۴۰ در صد جریمه
 • از ۲۴۵ تا ۴۰۵ هزار تومان تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز ۵۰ در صد جریمه
 • از ۲۴۵ تا ۴۰۵ هزار تومان از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل به بعد ۶۰ در صد جریمه
 • نرخ بالای ۴۰۵ هزار تومان تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز ۳۰ در صد جریمه
 • نرخ بالای ۴۰۵ هزار تومان تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز ۴۰ در صد جریمه
 • نرخ بالای ۴۰۵ هزار تومان از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل به بعد ۵۰ در صد جریمه

ایران ایر تور

شماره پرواز : 996 سیستمی
AIRBUS 320
 • ساعت پرواز :۱۰:۱۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
اکونومی Y ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۸۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۸۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(35 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(55 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(75 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی

ساها

شماره پرواز : 154 چارتر
بوئينگ 737
 • ساعت پرواز :۱۱:۱۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
اکونومی D ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۸۳۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۸۳۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۸۳۰,۰۰۰ ریال
کودک ۸۳۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۲۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۸۳۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۸۳۰,۰۰۰ ریال

تابان

شماره پرواز : 6263 سیستمی
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۳:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
اکونومی Y ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۱۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(35 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(55 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(75 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی

آتا

شماره پرواز : 5659 سیستمی
بوئينگ
 • ساعت پرواز :۱۴:۱۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
اکونومی Y ۷
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۸۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۷
 • قیمت ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(35 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(55 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(75 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی

کاسپین

شماره پرواز : 6984 سیستمی
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۵:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۴۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(35 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(55 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(75 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی

کاسپین

شماره پرواز : 6984 سیستمی
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۵:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
اکونومی S ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۱۵۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال

کاسپین

شماره پرواز : 6984 سیستمی
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۵:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
اکونومی Y ۱
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۱۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۱
 • قیمت ۱,۰۳۰,۰۰۰ ریال
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(35 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(55 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(75 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی

کیش ایر

شماره پرواز : 7081 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۷:۱۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۶
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۶
 • قیمت ۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(35 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(55 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(75 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی

ماهان

شماره پرواز : 1013 چارتر
ايرباس
 • ساعت پرواز :۱۸:۱۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
اکونومی Y ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۱۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(35 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(55 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(75 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی

ماهان

شماره پرواز : 1013 چارتر
ايرباس 600_300
 • ساعت پرواز :۱۸:۱۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
اکونومی Y ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(35 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(55 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(75 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی

ماهان

شماره پرواز : 1013 چارتر
A300-600
 • ساعت پرواز :۱۸:۱۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
اکونومی Y ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۳۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۳۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۳۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۳۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۳۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۲,۳۸۰,۰۰۰ ریال
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(35 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(55 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(75 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی

ماهان

شماره پرواز : 1013 چارتر
a300-600
 • ساعت پرواز :۱۸:۱۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
اکونومی Y ۶
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۶
 • قیمت ۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(35 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(55 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(75 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی

وارش

شماره پرواز : 5822 چارتر
بوئينگ 737
 • ساعت پرواز :۱۸:۵۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
اکونومی K ۶
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۸۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۸۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۸۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۸۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۳۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۸۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۶
 • قیمت ۱,۸۸۰,۰۰۰ ریال
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(35 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(55 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(75 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی

کیش ایر

شماره پرواز : 7129 چارتر
BOEING MD
 • ساعت پرواز :۲۲:۴۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۰۳۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۰۳۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۰۳۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۰۳۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۱۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۰۳۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۳,۰۳۰,۰۰۰ ریال

پرواز تهران کیش

سالانه بیش از یک میلیون نفر گردشگر به جزیره کیش سفر می کنند که از این میزان جمعیت، حدود 150 هزار نفر توریست خارجی یا ایرانیان مهاجر هستند. بازارهای کیش به واسطه فروش کالاهای اصل خارجی، جاذبه خاصی برای مسافرانی است که بیشتر با هدف گردشگری به جزیره سفر می کنند.

این استقبال زیاد باعث شده که پرواز تهران کیش به یکی از پرترافیک‌ترین پروازهای کل شرکت های هواپیمایی بدل شود. توصیه می‌کنیم برای داشتن یک پرواز راحت و ارزان به کیش، در فصول کم گردشگر غیرتعطیل مانند زمستان به این جزیره سفر کنید تا مشکلی از بابت تهیه بلیت هواپیما تهران کیش برای شما مسافر عزیز به وجود نیاید. همچنین در صورتی که قصد دارید در فصلی پرگردشگر (High Season) مانند تابستان یا عید نوروز به این جزیره سفر کنید یک ماه قبل پرواز تهران کیش خود را رزرو کنید.

بلیط هواپیما تهران کیش

بلیط چارتر تهران کیش

سیل مسافرت بسیاری از گردشگران ایرانی و غیرایرانی به جزیره کیش باعث شده که بلیط چارتر تهران کیش یکی از پرتقاضاترین بلیت‌های چارتری در خطوط هوایی مختلف باشد. برای خدمت رسانی به مسافران عزیزی که قصد دارند به جزیره کیش پرواز داشته باشند، شرکت های هواپیمایی متعددی همچون کیش ایر، ماهان، زاگرس و معراج، بلیط‌ چارتری تهران کیش را در برنامه ثابت پروازی خود دارند.

مسافران عزیز می‌توانند با مراجعه به سایت سامتیک و انتخاب تاریخ پرواز خود، از آخرین قیمت بلیط چارتر برای مسیر پروازی تهران کیش آگاه شوند.

در بسیاری از موارد، روزانه 30 تا 40 پرواز از تهران به کیش انجام میشود که بیش از یک سوم آنها پرواز چارتر هستند. بنابراین خیالتان از بابت پیدا کردن بلیط ارزان تهران کیش راحت باشد. البته لازم است اشاره کنیم که بهتر است برای بهره مندی از با کیفیت ترین و بهترین پروازهای چارتری به کیش، باید یک الی دو هفته زودتر برای تهیه بلیت اقدام کنید.

قیمت بلیط هواپیما تهران کیش

به دلیل رقابت زیاد در هواپیمایی‌ها، قیمت بلیط هواپیما تهران کیش در بسیاری از ایرلاین‌ها یکسان نیست. به عبارت دیگر ممکن است در یک روز یکسان با یک کلاس پروازی مشخص، از دو ایرلاین مختلف، قیمت بلیط هواپیمایی تهران کیش با اختلاف صد هزار تومانی همراه باشد. با اینکه این ناهماهنگی به نظر خوب نمی‌رسد، اما می‌تواند در اکثر اوقات جوابگوی طیف وسیع مسافران از شهرهای مختلف باشد.

در کل پیشنهاد می‌کنیم هنگام خرید به مواردی همچون کلاس پروازی بلیط، ساعت و روز پرواز و از همه مهمتر شرکت هواپیمایی توجه کنید تا بتوانید بهترین قیمت بلیط هواپیمای تهران کیش را رزرو کنید.

بلیط لحظه آخری کیش

برای خرید لحظه آخری بلیط کیش لازم نیست که مدت‌ها سایت های مختلف را جستجو کنید. وبسایت سامتیک توانسته با مجهز بودن به بهترین سامانه بروزرسانی قیمت بلیط لحظه آخری کیش، شما را در جریان پروازهای ارزان قیمت به کیش قرار دهد. بلیط لحظه آخری کیش در تمامی پروازهای سیستمی و چارتری وجود دارد؛ اما از آنجایی که بسیاری از بلیط‌های چارتری در لحظات آخر شامل تخفیف ویژه‌ می‌شوند، توصیه ما خرید بلیط چارتر لحظه آخری است.