بلیط هواپیما تبریز به تهران

1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 Star
 • از ۱۵۴ هزار تومان و پایین تر تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز ۳۰ درصد
 • از ۱۵۴ هزار تومان و پایین تر تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز ۴۰ درصد
 • از ۱۵۴ هزار تومان و پایین تر از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل تا ۵ ساعت قبل از پرواز ۷۰ درصد
 • از ۱۵۴ هزار تومان و پایین تر جاماندن از پرواز ۸۰ درصد
 • از ۱۵۵ هزار تومان الی ۲۹۹ هزار تومان تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز ۳۰ درصد
 • از ۱۵۵ هزار تومان الی ۲۹۹ هزار تومان تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز ۴۰ درصد
 • از ۱۵۵ هزار تومان الی ۲۹۹ هزار تومان از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل تا ۵ ساعت قبل از پرواز ۶۰ درصد
 • از ۱۵۵ هزار تومان الی ۲۹۹ هزار تومان جاماندن از پرواز ۷۰ درصد
 • از ۳۰۰ هزار تومان الی ۴۹۹ هزارتومان تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز ۳۰ درصد
 • از ۳۰۰ هزار تومان الی ۴۹۹ هزارتومان تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز ۴۰ درصد
 • از ۳۰۰ هزار تومان الی ۴۹۹ هزارتومان از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل تا ۵ ساعت قبل از پرواز ۵۰ درصد
 • از ۳۰۰ هزار تومان الی ۴۹۹ هزارتومان جاماندن از پرواز ۶۰ درصد
 • از ۵۰۰ هزارتومان و بالاتر تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز ۲۰ درصد
 • از ۵۰۰ هزارتومان و بالاتر تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز ۳۰ درصد
 • از ۵۰۰ هزارتومان و بالاتر از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل تا ۵ ساعت قبل از پرواز ۴۰ درصد
 • از ۵۰۰ هزارتومان و بالاتر جاماندن از پرواز ۵۰ درصد

ایران ایر تور

شماره پرواز : 979 سیستمی
Airbus 300 - 600
 • ساعت پرواز :۲۱:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت
اکونومی Y ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۳۱۲,۵۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۱۷۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • از ۱۵۴ هزار تومان و پایین تر تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز ۳۰ درصد
 • از ۱۵۴ هزار تومان و پایین تر تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز ۴۰ درصد
 • از ۱۵۴ هزار تومان و پایین تر از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل تا ۵ ساعت قبل از پرواز ۷۰ درصد
 • از ۱۵۴ هزار تومان و پایین تر جاماندن از پرواز ۸۰ درصد
 • از ۱۵۵ هزار تومان الی ۲۹۹ هزار تومان تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز ۳۰ درصد
 • از ۱۵۵ هزار تومان الی ۲۹۹ هزار تومان تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز ۴۰ درصد
 • از ۱۵۵ هزار تومان الی ۲۹۹ هزار تومان از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل تا ۵ ساعت قبل از پرواز ۶۰ درصد
 • از ۱۵۵ هزار تومان الی ۲۹۹ هزار تومان جاماندن از پرواز ۷۰ درصد
 • از ۳۰۰ هزار تومان الی ۴۹۹ هزارتومان تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز ۳۰ درصد
 • از ۳۰۰ هزار تومان الی ۴۹۹ هزارتومان تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز ۴۰ درصد
 • از ۳۰۰ هزار تومان الی ۴۹۹ هزارتومان از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل تا ۵ ساعت قبل از پرواز ۵۰ درصد
 • از ۳۰۰ هزار تومان الی ۴۹۹ هزارتومان جاماندن از پرواز ۶۰ درصد
 • از ۵۰۰ هزارتومان و بالاتر تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز ۲۰ درصد
 • از ۵۰۰ هزارتومان و بالاتر تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز ۳۰ درصد
 • از ۵۰۰ هزارتومان و بالاتر از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل تا ۵ ساعت قبل از پرواز ۴۰ درصد
 • از ۵۰۰ هزارتومان و بالاتر جاماندن از پرواز ۵۰ درصد

ایران ایر تور

شماره پرواز : 979 سیستمی
Airbus 300 - 600
 • ساعت پرواز :۲۱:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت
بیزنس C ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۲۲۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۴۳۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • از ۱۵۴ هزار تومان و پایین تر تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز ۳۰ درصد
 • از ۱۵۴ هزار تومان و پایین تر تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز ۴۰ درصد
 • از ۱۵۴ هزار تومان و پایین تر از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل تا ۵ ساعت قبل از پرواز ۷۰ درصد
 • از ۱۵۴ هزار تومان و پایین تر جاماندن از پرواز ۸۰ درصد
 • از ۱۵۵ هزار تومان الی ۲۹۹ هزار تومان تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز ۳۰ درصد
 • از ۱۵۵ هزار تومان الی ۲۹۹ هزار تومان تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز ۴۰ درصد
 • از ۱۵۵ هزار تومان الی ۲۹۹ هزار تومان از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل تا ۵ ساعت قبل از پرواز ۶۰ درصد
 • از ۱۵۵ هزار تومان الی ۲۹۹ هزار تومان جاماندن از پرواز ۷۰ درصد
 • از ۳۰۰ هزار تومان الی ۴۹۹ هزارتومان تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز ۳۰ درصد
 • از ۳۰۰ هزار تومان الی ۴۹۹ هزارتومان تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز ۴۰ درصد
 • از ۳۰۰ هزار تومان الی ۴۹۹ هزارتومان از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل تا ۵ ساعت قبل از پرواز ۵۰ درصد
 • از ۳۰۰ هزار تومان الی ۴۹۹ هزارتومان جاماندن از پرواز ۶۰ درصد
 • از ۵۰۰ هزارتومان و بالاتر تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز ۲۰ درصد
 • از ۵۰۰ هزارتومان و بالاتر تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز ۳۰ درصد
 • از ۵۰۰ هزارتومان و بالاتر از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل تا ۵ ساعت قبل از پرواز ۴۰ درصد
 • از ۵۰۰ هزارتومان و بالاتر جاماندن از پرواز ۵۰ درصد

ایران ایر تور

شماره پرواز : 937 سیستمی
Md - 82
 • ساعت پرواز :۲۲:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت
اکونومی Y ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۱۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت بلیط هواپیما تبریز به تهران

یکی از نکات قابل توجه برای تعیین قیمت بلیط هواپیما تبریز به تهران انتخاب شرکت هواپیمایی و کلاس پروازی آن است. به طور مثال ایرلاین آسمان در کلاس پروازی بیزنسی اختلاف قیمتی در حدود دویست هزارتومان را نسبت به ایرلاین آتا در کلاس اکونومی دارد. همچنین باید اشاره کنیم که قیمت بلیط هواپیمای تبریز به تهران در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه با افزایش روبرو است، چرا که در این روزهابه علت نزدیکی به اول و آخر هفته معمولا مسافران بیشتری وجود دارد. اما باید توجه داشته باشید که عوامل زیاد دیگری همچون مدل هواپیما و ساعت حرکت هواپیما هم در تعیین قیمت بلیط هواپیمای تبریز به تهران دخیل هستند.

پرواز تبریز به تهران

آیا تا به حال به این فکر افتاده‌اید که دلیل اصلی ازدحام پرواز تبریز به تهران چیست؟ شهر تبریز مانند تهران؛ به دلیل صنعتی‌بودن، یکی از مهم‌ترین شهرهای مهاجرپذیر کشور محسوب می‌شود و به دلیل جای‌دادن بسیاری از کارخانه‌های مادر و بزرگ صنعتی در خود دومین شهر آلوده و نیز دومین شهر صنعتی ایران -پس از تهران- به‌شمار می‌رود. پس به نوعی می توان گفت تهران و تبریز به لحاظ اقتصادی دارای نزدیکی و شباهت هستند.

بلیط هواپیما تبریز تهران

به غیر از سفر های سیاحتی و تفریحی؛ جابجایی نیروی کار و افراد در بین شهر های تبریز و تهران نیز نسبتا زیاد است و همین موضوع باعث شده است که تقاضای بلیط هواپیما تبریز به تهران نیز زیاد باشد. تهران به غیر از ویژگی های شهری پایتختی، مرکز دسترسی به انواع خدمات و تامین بسیاری از ابزار آلات، مواد ساختمانی و... است و دفاتر نمایندگی مرکزی بسیاری از شرکت ها و ادارات نیز در تهران مستقر است. این عوامل نیز خود در افزایش تقاضای بلیط هواپیما تبریز به تهران موثر است.

به لحاظ فاصله طولانی بین تبریز و تهران و محدودیت زمانی بهترین وسیله برای سفر و جابجایی هواپیماست. اگر دوست دارید پرواز تبریز به تهران خود را به یک تجربه لذت بخش تبدیل کنید، خاطرتان باشد که از یک شرکت هواپیمایی مناسب و باکیفیت پرواز خود را رزرو کنید.

بلیط چارتر تبریز به تهران

افزایش قیمت بلیط هواپیما باعث شده که تقضای خرید بلیط چارتر تبریز به تهران افزایش پیدا کند. با علم به این مسئله، شرکت‌های هواپیمایی زیادی سعی دارند با اضافه کردن تنوع بالای بلیط چارتر در مسیرهای پروازی گوناگون، به این نیاز پاسخ دهند. به همین دلیل اگر قصد دارید به تهران سفر کنید و دنبال بلیت ارزان قیمت تبریز به تهران هستید، سایت سامتیک با ارائه بهترین و باکیفیت‌ترین پروازها، توانسته بلیط‌های چارتر با کیفیتی را از چارترکنندگان اصلی دریافت کند.  برای خرید بلیت چارتر این مسیر پروازی پرسفر می‌توانید با مشخص کردن تنظیمات خود در پنل، بهترین بلیط چارتر تبریز به تهران را برای خود رزرو کنید.

خرید بلیط هواپیما تبریز به تهران

برای بررسی دسترس بودن و خرید بلیط هواپیما پرواز تبریز به تهران ، با مراجعه به پنل بالا و انتخاب تاریخ رفت و بازگشت خود بهترین سفر را برای خود تضمین کنید. همچنین برای مشاهده عوارض خرید بلیط، می‌توانید با مراجعه به بخش جزئیات پنل، به اطلاعات مهم دیگری دسترسی داشته باشید. بد نیست اشاره کنیم که قبل از خرید بلیط هواپیمای تبریز به تهران ، از قوانین استردادی بلیط آگاهی کامل پیدا کنید.