معراج

شماره پرواز : 2826 چارتر
A320
  • ساعت پرواز :۱۸:۳۰
  • مدت پرواز: ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه
اکونومی Y ۵
  • قیمت هر بزرگسال
    ۱,۴۸۰,۰۰۰ ریال
  • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۴۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۴۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۴۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۴۸۰,۰۰۰ ریال
  • ظرفیت ۵
  • قیمت ۱,۴۸۰,۰۰۰ ریال