بلیط هواپیما شیراز به تهران

1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 Star
جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • شیراز
 • تهران
 • 1بهمن دوشنبه 1397
 • 21January Monday 2019
نتایج جستجو

ایران ایر تور

شماره پرواز : 985 سیستمی
BOEING MD-80
 • ساعت پرواز :۱۲:۴۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۳۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

آسمان

شماره پرواز : 3787 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۱۶:۲۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۳۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۹۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 425 سیستمی
321
 • ساعت پرواز :۲۲:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
اکونومی Q موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۷۳۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۳۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۲,۷۳۰,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 425 سیستمی
321
 • ساعت پرواز :۲۲:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
اکونومی V موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۶۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 425 سیستمی
321
 • ساعت پرواز :۲۲:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۹۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال

آسمان

شماره پرواز : 855 سیستمی
320
 • ساعت پرواز :۲۲:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۳۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۹۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 425 سیستمی
321
 • ساعت پرواز :۲۲:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
بیزنس C ۱
 • قیمت هر بزرگسال
  ۵,۱۶۸,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۳۶۸,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۵,۱۶۸,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۱
 • قیمت ۵,۱۶۸,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 425 سیستمی
321
 • ساعت پرواز :۲۲:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
بیزنس J ۸
 • قیمت هر بزرگسال
  ۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۴۴۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۸
 • قیمت ۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال

قشم ایر

شماره پرواز : 1237 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۲۲:۴۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه
اکونومی K موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۳۰۶,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۵۷۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۲۱۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۰۶,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۳۰۶,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۲,۳۰۶,۰۰۰ ریال

قشم ایر

شماره پرواز : 1237 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۲۲:۴۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه
اکونومی M موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۶۲۴,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۲۴,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۶۲۴,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۲,۶۲۴,۰۰۰ ریال

قشم ایر

شماره پرواز : 1237 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۲۲:۴۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه
اکونومی V موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۴۱۹,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۱۵۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۵۷۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۳۱۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۶۹,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۴۱۹,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۳,۴۱۹,۰۰۰ ریال

پرواز شیراز تهران

شیراز یکی از شهرهای پرگردشگر و پرجاذبه ایران محسوب می‌شود و همین مسئله باعث می‌شود که مسافران زیادی از سراسر ایران به این شهر سفر کنند. این یعنی ایننکه فرودگاه‌ شهر شیراز همیشه یکی از  پرسفرترین فرودگاه های کشور است.

معروفترین فرودگاه شیراز یعنی شهید دستغیب، که با نام فرودگاه بین المللی شیراز نیز شناخته می‌شود، بعد از فرودگاه بین المللی امام خمینی در تهران، مجهزترین و مدرن ترین فرودگاه تجاری نظامی ایران است که در سال 1340 و با 13 مسیر هوایی به بهره برداری رسید. موقعیت جغرافیایی و تجاری شیراز موجب شده هر روزه پروازهای بسیاری در مسیر شیراز به تهران و برعکس انجام گیرد.

بلیط هواپیما شیراز تهران

قیمت بلیط هواپیما شیراز تهران

قیمت بلیط هواپیمای شیراز تهران در بسیاری از هواپیمایی ها متفاوت است و این تنوع باعث شده که مسافرین عزیز قدرت انتخاب بالاتری برای خرید بلیط داشته باشند. پیشنهاد می‌کنیم هنگام خرید به موارد مهمی مانند مدل هواپیما، کلاس بلیط، ساعت پرواز و شرکت هواپیمایی نیز توجه کنید و ملاک خود را تنها بر خرید بلیط ارزان شیراز به تهران قرار ندهید.

علاوه بر این، تعداد بالای مسافران و پروازهای روزانه موجب شده که تقریبا تمام شرکت های هواپیمایی ایران در این مسیر فعالیت کنند. در کل مسافران برای خرید بلیط هواپیما شیراز به تهران می‌توانند از شرکت هایی مانند ماهان، ایران ایر، آسمان، زاگرس، کاسپین استفاده کنند.

بلیط چارتر شیراز تهران

بلیط چارتر شیراز به تهران همیشه یکی از پرفروش‌ترین بلیط‌های چارتری هواپیما بوده است. با توجه به محبوبیت بالای این مسیرپروازی و امکان خرید بلیط چارتر در آن، مسافران می‌توانند با استفاده از سیستم جستجوی سامتیک، ارزانترین نرخ بلیط هواپیما شیراز تهران را خریداری نمایند. به طور معمول روزانه 40 تا 50 پرواز در این مسیر انجام میشود که بیش از نیمی از آنها چارتر هستند. بنابراین پیدا کردن یک بلیط چارتر ارزان قیمت در مسیر شیراز به تهران کار سختی نخواهد بود.

ارزان‌ترین بلیط هواپیما شیراز به تهران

برای خرید لحظه آخری بلیط هواپیما شیراز تهران لازم نیست که مدت‌ها در سایت‌های اینترنتی به جستجو بپردازید. وبسایت سامتیک با دارا بودن بهترین سامانه بروزرسانی قیمت بلیط شیراز به تهران توانسته تمامی بلیط‌هایی که به صورت سیستمی و چارتری در این مسیر وجود دارد را در این بخش قرار دهد. همچنین شما مسافر گرامی می‌توانید پرکیفیت ترین و ارزان‌ترین بلیط هواپیما شیراز به تهران را تنها با یک جستجوی ساده‌ی روز، ساعت، شرکت هواپیمایی و رفت یا برگشت بودن پرواز پیدا کنید.