جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • شیراز
 • رشت
 • 3مهر سه شنبه 1397
 • 25September Tuesday 2018
نتایج جستجو

آسمان

شماره پرواز : 3940 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۰۹:۴۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۵۳۲,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۴۲۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۳۳۲,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۵۳۲,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۴,۵۳۲,۰۰۰ ریال