• تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(35 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
  • تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(55 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
  • تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(75 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
  • روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی

کاسپین

شماره پرواز : 015 سیستمی
بوئينگ MD
  • ساعت پرواز :۱۶:۰۵
  • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه
اکونومی Y ۱
  • قیمت هر بزرگسال
    ۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۹۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال
  • ظرفیت ۱
  • قیمت ۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال