جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • عسلویه
 • تهران
 • 21آذر چهارشنبه 1397
 • 12December Wednesday 2018
نتایج جستجو

زاگرس

شماره پرواز : 4052 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۸:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۹۱۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۹۱۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۹۱۰,۰۰۰ ریال
کودک ۴,۹۱۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۹۱۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۴,۹۱۰,۰۰۰ ریال

زاگرس

شماره پرواز : 4052 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۸:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۹۲۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۹۲۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۹۲۰,۰۰۰ ریال
کودک ۴,۹۲۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۹۲۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۴,۹۲۰,۰۰۰ ریال

آسمان

شماره پرواز : 821 سیستمی
72S
 • ساعت پرواز :۰۹:۴۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۴۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۳۵۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال

آسمان

شماره پرواز : 823 سیستمی
320
 • ساعت پرواز :۲۰:۳۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۴۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۳۵۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال