رمز دوم پویای کارتتان فعال نیست؟! مشاهده راهنمای فعالسازی

بلیط هواپیما مشهد به تهران

1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 Star
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • نرخ زیر 1.970.000 ریال غیر قابل استرداد نرخ 1.970.000 ریال تا 2.665.000 ریال جریمه تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 50 درصد از بهای بلیط و پس آن کسر 80 درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد نرخ 2.665.000 ریال تا 2.943.000 ریال تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 40 درصد بهای بلیط و پس از آن کسر 70 درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد نرخ 2.943.000 ریال تا 6.143.000 ریال تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 30 درصد بهای بلیط و پس از آن کسر 50 درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد
کاسپین شماره پرواز : 025 سیستمی
Boeing MD
 • ساعت پرواز :۱۲:۴۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۲۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۲۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۲۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۲۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۸۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۳,۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(40 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(60 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(80 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد.
 • روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی
تابان شماره پرواز : 6251 سیستمی
Boeing MD
 • ساعت پرواز :۱۵:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۸۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال
 • نرخ 2.836.000 و کمتر از این نرخ غیر قابل استرداد می باشد. نرخ بالاتر از 2.836.000 ریال تا قبل از ساعت 12 ظهر 3 روز قبل پرواز شامل 20% جریمه می باشد . تا ساعت 12 ظهر 1 روز قبل پرواز شامل 30% جریمه می باشد . تا 3 ساعت قبل پرواز شامل 40% جریمه می باشد . از 3 ساعت به بعد شامل 50% جریمه می باشد.
تابان شماره پرواز : 6251 سیستمی
Boeing MD
 • ساعت پرواز :۱۵:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۵,۷۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۵,۷۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۵,۷۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۵,۷۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۵,۷۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۵,۷۸۰,۰۰۰ ریال
 • نرخ زیر 1.970.000 ریال غیر قابل استرداد نرخ 1.970.000 ریال تا 2.665.000 ریال جریمه تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 50 درصد از بهای بلیط و پس آن کسر 80 درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد نرخ 2.665.000 ریال تا 2.943.000 ریال تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 40 درصد بهای بلیط و پس از آن کسر 70 درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد نرخ 2.943.000 ریال تا 6.143.000 ریال تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 30 درصد بهای بلیط و پس از آن کسر 50 درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد
کاسپین شماره پرواز : 029 سیستمی
Boeing MD
 • ساعت پرواز :۲۲:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۵۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۵۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۵۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۷۰۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۹۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۵۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۳,۵۸۰,۰۰۰ ریال
 • نرخ زیر 1.970.000 ریال غیر قابل استرداد نرخ 1.970.000 ریال تا 2.665.000 ریال جریمه تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 50 درصد از بهای بلیط و پس آن کسر 80 درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد نرخ 2.665.000 ریال تا 2.943.000 ریال تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 40 درصد بهای بلیط و پس از آن کسر 70 درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد نرخ 2.943.000 ریال تا 6.143.000 ریال تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 30 درصد بهای بلیط و پس از آن کسر 50 درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد
کاسپین شماره پرواز : 029 سیستمی
 • ساعت پرواز :۲۲:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۸۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • نرخ زیر 1.970.000 ریال غیر قابل استرداد نرخ 1.970.000 ریال تا 2.665.000 ریال جریمه تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 50 درصد از بهای بلیط و پس آن کسر 80 درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد نرخ 2.665.000 ریال تا 2.943.000 ریال تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 40 درصد بهای بلیط و پس از آن کسر 70 درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد نرخ 2.943.000 ریال تا 6.143.000 ریال تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 30 درصد بهای بلیط و پس از آن کسر 50 درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد
کاسپین شماره پرواز : 029 سیستمی
Boeing MD
 • ساعت پرواز :۲۲:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۸۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال
 • نرخ زیر 1.970.000 ریال غیر قابل استرداد نرخ 1.970.000 ریال تا 2.665.000 ریال جریمه تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 50 درصد از بهای بلیط و پس آن کسر 80 درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد نرخ 2.665.000 ریال تا 2.943.000 ریال تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 40 درصد بهای بلیط و پس از آن کسر 70 درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد نرخ 2.943.000 ریال تا 6.143.000 ریال تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 30 درصد بهای بلیط و پس از آن کسر 50 درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد
کاسپین شماره پرواز : 025 سیستمی
BOEING-MD
 • ساعت پرواز :۱۲:۴۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۸۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال
 • نرخ زیر 1.970.000 ریال غیر قابل استرداد نرخ 1.970.000 ریال تا 2.665.000 ریال جریمه تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 50 درصد از بهای بلیط و پس آن کسر 80 درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد نرخ 2.665.000 ریال تا 2.943.000 ریال تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 40 درصد بهای بلیط و پس از آن کسر 70 درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد نرخ 2.943.000 ریال تا 6.143.000 ریال تا ساعت 12 ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول 30 درصد بهای بلیط و پس از آن کسر 50 درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد
کاسپین شماره پرواز : 025 سیستمی
BOEING-MD
 • ساعت پرواز :۱۲:۴۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۸۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال
 • نرخ زیر ۱,۸۹۰,۰۰۰ غیر قابل استرداد نرخ ۱,۸۹۱,۰۰۰ ریال تا ۲,۵۸۵,۰۰۰ ریال جریمه تا ساعت ۱۲ ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول ۵۰ درصد از بهای بلیط و پس آن کسر ۸۰ درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد نرخ ۲,۵۸۶,۰۰۰ ریال تا ۲,۸۶۳,۰۰۰ ریال تا ساعت ۱۲ ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول ۴۰ درصد بهای بلیط و پس از آن کسر ۷۰ درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد نرخ ۲,۸۶۴,۰۰۰ ریال تا ۶,۰۶۳,۰۰۰ ریال تا ساعت ۱۲ ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول ۳۰ درصد بهای بلیط و پس از آن کسر ۵۰ درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد
کاسپین شماره پرواز : 041 سیستمی
BOEING-MD
 • ساعت پرواز :۲۲:۵۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۸۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال

قیمت بلیط هواپیما مشهد به تهران

مسیر هوایی مشهد و تهران یکی از پر ترافیک ترین مسیرهای هوایی کشور بحساب می آید. هر دو پرواز مشهد به تهران و بالعکس آن، بدلیل جمعیت بالای شهرها و پایتخت بودنشان یکی بعنوان پایتخت سیاسی و دیگری بعنوان پایتخت زیارتی و گردشگری کشور، متنوع، پرمخاطب و شلوغ هستند. همین موضوع نیز موجب اهمیت قیمت بلیط پرواز مشهد به تهران برای مسافران این مسیرهای هوایی شده است.

در این لیست، طیف کاملی از پروازهای موجود در شرکت های هواپیمایی داخلی را مشاهده می کنید که سامتیک بصورت مستقیم فرآیند رزرو بلیط را برای مسافران عزیز فراهم کرده است.

پرواز مشهد به تهران

پرواز هواپیماهای مشهد به تهران از طریق فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد واقع در جنوب شرق شهر مقدس مشهد و از طریق ترمینال شماره یک (پروازهای داخلی) به فرودگاه مهرآباد تهران صورت می گیرد. این فرودگاه سالانه میزبان حدود 7 میلیون مسافر و زائر در این شهر است. برای دسترسی به این فرودگاه می توانید از خطوط اتوبوسرانی شماره 77 مشهد از مرقد مطهر تا فرودگاه و همچنین چند ده ها پایانه تاکسی رانی در جای جای شهر استفاده نمایید.

همانطور که گفته شد بدلیل حجم زیاد مسافران در پروازهای مشهد به تهران، این مسیر دارای ده ها پرواز در طول روز بوده و در نتیجه انتخاب و خرید بلیط برای مسافران ساده تر خواهد بود. این موضوع بر روی تنوع ایرلاین های موجود در این مسیر پروازی نیز اثر گذار بوده است. در نتیجه شاهد حضور بیشتر شرکت های هواپیمایی از جمله ایران ایر تور و شرکت هواپیمایی آسمان در این مسیر هوایی هستیم.

بلیط هواپیما مشهد تهران

بلیط چارتر مشهد به تهران

تنوع شرکت های هوایی، کلاس های پروازی و انواع بلیط های سیستمی و چارتری برای پروازهای مشهد به تهران، بر قیمت بلیط این مسیر پروازی نیز اثر گذاشته است. برای خرید بلیط چارتری در این مسیر پیشنهاد می شود نهایتا تا دو روز پیش از روز پرواز اقدام نمایید تا بتوانید مناسب ترین قیمت بلیط را تهیه فرمایید.

بیشتر پروازهای چارتری با بهترین قیمت در مسیر مشهد به تهران در روزهای میانی هفته به فروش می رسند که به دلیل کم شدن ترافیک مسافران، شرکت های هواپیمایی اقدام به فروش بلیط بصورت یکجا و چارتری می نمایند.

قیمت بلیط هواپیما در مسیر مشهد به تهران  متاثر از فصول مختلف سال و مناسبت های مذهبی و رسمی کشور است. در نتیجه توصیه می شود برای بهره مندی از مناسب ترین قیمت بلیط و همچنین اطمینان از وجود پرواز مناسب، پیش از اقدام به خرید بلیط نسبت به مناسبت ها و ترافیک مسافران در هر برهه زمانی آگاهی کامل پیدا نمایید.