جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • مشهد
 • یزد
 • 4مهر چهارشنبه 1397
 • 26September Wednesday 2018
نتایج جستجو

آسمان

شماره پرواز : 618 چارتر
بويينگ 734
 • ساعت پرواز :۱۹:۲۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی X ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۴۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال

آسمان

شماره پرواز : 618 چارتر
بويينگ 734
 • ساعت پرواز :۱۹:۲۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۴۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال

آسمان

شماره پرواز : 618 سیستمی
320
 • ساعت پرواز :۱۹:۲۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۶۸۴,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۳۴۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۸۴,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۶۸۴,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۳,۶۸۴,۰۰۰ ریال

آسمان

شماره پرواز : 618 سیستمی
320
 • ساعت پرواز :۱۹:۲۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
اکونومی B ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۱۲۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۱۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۱۷۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال