رمز دوم پویای کارتتان فعال نیست؟! مشاهده راهنمای فعالسازی

بلیط هواپیما کیش به تهران

1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 Star
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • نرخ زیر ۲,۵۹۳,۰۰۰ غیر قابل استرداد نرخ ۲,۵۹۳,۰۰۰ ریال تا ۳,۵۵۸,۰۰۰ ریال جریمه تا ساعت ۱۲ ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول ۵۰ درصد از بهای بلیط و پس آن کسر ۸۰ درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد نرخ ۳,۵۵۸,۰۰۰ ریال تا ۳,۹۴۴,۰۰۰ ریال تا ساعت ۱۲ ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول ۴۰ درصد بهای بلیط و پس از آن کسر ۷۰ درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد نرخ ۳,۹۴۴,۰۰۰ ریال تا ۸,۳۸۸,۰۰۰ ریال تا ساعت ۱۲ ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول ۳۰ درصد بهای بلیط و پس از آن کسر ۵۰ درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد
کاسپین شماره پرواز : 045 سیستمی
Boeing MD
 • ساعت پرواز :۱۵:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۹۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۹۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۹۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۹۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۸۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(40 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(60 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(80 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی نرخ 2.000.000 ریال و کمتر از این نرخ غیر قابل استرداد
کاسپین شماره پرواز : 045 سیستمی
Boeing MD
 • ساعت پرواز :۱۵:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۱
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۰۷۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۰۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۱
 • قیمت ۱,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • نرخ زیر ۲,۵۹۳,۰۰۰ غیر قابل استرداد نرخ ۲,۵۹۳,۰۰۰ ریال تا ۳,۵۵۸,۰۰۰ ریال جریمه تا ساعت ۱۲ ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول ۵۰ درصد از بهای بلیط و پس آن کسر ۸۰ درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد نرخ ۳,۵۵۸,۰۰۰ ریال تا ۳,۹۴۴,۰۰۰ ریال تا ساعت ۱۲ ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول ۴۰ درصد بهای بلیط و پس از آن کسر ۷۰ درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد نرخ ۳,۹۴۴,۰۰۰ ریال تا ۸,۳۸۸,۰۰۰ ریال تا ساعت ۱۲ ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول ۳۰ درصد بهای بلیط و پس از آن کسر ۵۰ درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد
کاسپین شماره پرواز : 045 سیستمی
Boeing MD
 • ساعت پرواز :۱۵:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۱۳۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۱۳۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۱۳۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۹۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۱,۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(40 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(60 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(80 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی نرخ 2.000.000 ریال و کمتر از این نرخ غیر قابل استرداد
کیش ایر شماره پرواز : 7124 سیستمی
Boeing MD
 • ساعت پرواز :۲۰:۴۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۴۳۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۴۳۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۴۳۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۴۳۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۸۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۱,۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(40 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(60 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(80 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی نرخ 2.000.000 ریال و کمتر از این نرخ غیر قابل استرداد
کیش ایر شماره پرواز : 7124 سیستمی
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۰:۴۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(40 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(60 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(80 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی نرخ 2.000.000 ریال و کمتر از این نرخ غیر قابل استرداد
کیش ایر شماره پرواز : 7080 سیستمی
Boeing MD
 • ساعت پرواز :۲۲:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۸۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(40 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(60 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(80 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی نرخ 2.000.000 ریال و کمتر از این نرخ غیر قابل استرداد
کاسپین شماره پرواز : 6985 سیستمی
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۲:۰۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۱۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال
 • نرخ زیر ۲,۵۹۳,۰۰۰ غیر قابل استرداد نرخ ۲,۵۹۳,۰۰۰ ریال تا ۳,۵۵۸,۰۰۰ ریال جریمه تا ساعت ۱۲ ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول ۵۰ درصد از بهای بلیط و پس آن کسر ۸۰ درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد نرخ ۳,۵۵۸,۰۰۰ ریال تا ۳,۹۴۴,۰۰۰ ریال تا ساعت ۱۲ ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول ۴۰ درصد بهای بلیط و پس از آن کسر ۷۰ درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد نرخ ۳,۹۴۴,۰۰۰ ریال تا ۸,۳۸۸,۰۰۰ ریال تا ساعت ۱۲ ظهر یک روز قبل از پرواز مشمول ۳۰ درصد بهای بلیط و پس از آن کسر ۵۰ درصد از بهای بلیط به عنوان جریمه استرداد
کاسپین شماره پرواز : 6985 سیستمی
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۲:۰۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(40 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(60 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(80 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد.
 • روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی
کیش ایر شماره پرواز : 7052 سیستمی
Boeing MD
 • ساعت پرواز :۲۲:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۳۷۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۳۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۳۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۳۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۱,۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(40 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(60 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(80 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی نرخ 2.000.000 ریال و کمتر از این نرخ غیر قابل استرداد
کیش ایر شماره پرواز : 7052 سیستمی
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۲:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(40 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(60 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(80 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی نرخ 2.000.000 ریال و کمتر از این نرخ غیر قابل استرداد
کاسپین شماره پرواز : 045 سیستمی
BOEING-MD
 • ساعت پرواز :۱۵:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۹۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۹۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۹۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۹۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۹۸۰,۰۰۰ ریال

مطمئناً تا به حال چندین بار نام جزیره نیلگون کیش را شنیده اید ولی شاید جزو کسانی باشید که اطلاعات خیلی زیادی درباره این جزیره زیبا و شگفت انگیز نداشته باشد. جزیره کیش در روزگاران قدیم منطقه‌ای تجاری بین چین، ایران و اروپا بوده است به طوری که هرساله در حدود 1 میلیون نفر گردشگر به آن سفر می‌کنند و همچنان نیز یکی از جاذبه‌ها و مقاصد سفری زیبا در ایران به شمار میرود.

اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که کیش نام جدید و امروزی این جزیره است و اگر به سراغ کتاب‌های قدیمی و نام‌های اصیل ایرانی بروید و یا از مردم محلی این منطقه بپرسید، نام قدیمی کیش را “قیس” می‌گویند.

پرواز کیش به تهران

 شما برای سفر به کیش چه راه هایی را میشناسید، قطار، هواپیما یا ماشین شخصی؟ هر کدام از این وسایل مزایا و ویژگی های خاص خود را دارند. پیشنهاد ما به شما این است که اگر به دنبال یک تجربه سریع و بدون دردسر به کیش هستید، رزرو بلیط هواپیما بهترین میانبری است که میتوانید پیدا کنید. البته پرواز بازگشت این مسیر نیز یکی از شلوغ ترین پروازهای کشور است و شما میتوانید در راه برگشت به تهران هم از پرواز کیش تهران به پایتخت ایران سفر کنید.

بلیط هواپیما کیش تهران

قیمت بلیط هواپیما کیش به تهران

برای اینکه بهترین بلیط هواپیما را برای خود پیدا کنید، به چه راه هایی متوسل میشوید؟ خرید بلیط هواپیما چارتری یا لحظه آخری؟ رزرو بلیط آفری با تخفیف ویژه آخر سال؟ به هر حال باید بدانید که خرید بلیط یک مشکل جدی برای کسانی است که میخواهند با کمترین هزینه، بهترین پرواز را برای خود بخرند. میپرسید چرا؟ برای اینکه خرید بلیط چارتری ارزان برای مقاصد پرگردشگری مانند کیش بیشتر شبیه به رویاست تا واقعیت. پس اگر میخواهید سفر خود را راحت و بدون دردسر انجام دهید، باید بدانید که باید قبل از تعطیلات اقدام به خرید بلیط کنید چراکه تهیه بلیط در بازه های پرگردشگر اصلاً به نفع جیب شما نیست.

بلیط کیش به تهران ارزان قیمت

کیش جزیره‌ای از توابع شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان و از دیدنی‌ترین و نامی‌ترین مکان‌های توریستی در کشور است. همین نزدیکی به شهرهای جنوب ایران و خاصیت بندرگاهی این جزیره باعث شده که عده زیادی آن را به عنوان مقصد مورد علاقه خود برای تابستان انتخاب کنند. علاوه بر این موضوع، کیش به واسطه جشنواره های بی شماری که در آن برگزار میشود، هر ساله میزبان تعداد زیادی از مسافران از سرتاسر ایران و جهان است. برای خرید بلیط ارزان قیمت کیش به تهران میتوانید از تورهای گردشگری سفر به کیش استفاده کنید تا هزینه کلی سفر برای شما کاهش پیدا کند.