بلیط هواپیما کیش به تهران

1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 Star
جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • کیش
 • تهران
 • 3بهمن چهارشنبه 1397
 • 23January Wednesday 2019
نتایج جستجو

کیش ایر

شماره پرواز : 7054 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۴:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7054 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۴:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال

آتا

شماره پرواز : 5660 چارتر
بوئينگ
 • ساعت پرواز :۱۷:۵۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
اکونومی Y ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۶۲۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۶۲۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۶۲۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۸۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۱,۶۲۰,۰۰۰ ریال

ایران ایر تور

شماره پرواز : 997 سیستمی
BOEING MD-80
 • ساعت پرواز :۱۸:۲۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۱
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۴۲۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۱۹۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۱
 • قیمت ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

وارش

شماره پرواز : 5825 چارتر
بوئينگ 737
 • ساعت پرواز :۱۸:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی K موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۴۱۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال

آسمان

شماره پرواز : 849 چارتر
فوکر
 • ساعت پرواز :۱۸:۴۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی I ۶
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۶
 • قیمت ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال

وارش

شماره پرواز : 5823 چارتر
بوئينگ 737
 • ساعت پرواز :۱۹:۰۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی K ۶
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۴۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۶
 • قیمت ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7124 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۰:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7028 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۰:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۶
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۶
 • قیمت ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7124 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۰:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال

معراج

شماره پرواز : 2821 چارتر
ايرباس 320
 • ساعت پرواز :۲۰:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۸
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۱۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۸
 • قیمت ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7028 چارتر
فوکر
 • ساعت پرواز :۲۰:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۰۲۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۰۲۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۰۲۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۰۲۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۱۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۰۲۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۲,۰۲۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7124 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۰:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۱۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7028 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۰:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7028 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۰:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7124 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۰:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7124 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۰:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7052 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۰:۱۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۴۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7052 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۰:۱۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۱۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7052 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۰:۱۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۶
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۶
 • قیمت ۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7052 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۰:۱۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۱
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۱
 • قیمت ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7052 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۰:۱۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۱
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۱
 • قیمت ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال

کاسپین

شماره پرواز : 6987 سیستمی
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۱:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی S ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۴۱۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال

کاسپین

شماره پرواز : 6987 سیستمی
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۱:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۷
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۷
 • قیمت ۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال

کاسپین

شماره پرواز : 6987 سیستمی
بوئينگ
 • ساعت پرواز :۲۱:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۱
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۸۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۱
 • قیمت ۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال

ماهان

شماره پرواز : 1012 چارتر
A300-600
 • ساعت پرواز :۲۱:۴۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۲۲۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۲۲۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۲۲۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۰۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۲,۲۲۰,۰۰۰ ریال

ماهان

شماره پرواز : 1012 چارتر
a300-600
 • ساعت پرواز :۲۱:۴۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۶
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۲۲۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۲۲۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۲۲۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۶
 • قیمت ۲,۲۲۰,۰۰۰ ریال

ماهان

شماره پرواز : 1012 چارتر
ايرباس
 • ساعت پرواز :۲۱:۴۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۳۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۳۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۳۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۱۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۲,۳۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7080 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۳:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۶
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۶
 • قیمت ۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7080 چارتر
BOEING MD
 • ساعت پرواز :۲۳:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۱۲۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۱۲۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۲,۱۲۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7080 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۳:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۶
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۱۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۶
 • قیمت ۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7080 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۳:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۱۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۲,۱۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7080 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۳:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۱
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۱
 • قیمت ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7080 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۳:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۱
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۱
 • قیمت ۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7124 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۰:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال

تابان

شماره پرواز : 6264 سیستمی
 • ساعت پرواز :۱۶:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
اکونومی S ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۰۶۳,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۰۶۳,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۰۶۳,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۰۶۳,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۲۷۹,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۰۶۳,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۲,۰۶۳,۰۰۰ ریال

مطمئناً تا به حال چندین بار نام جزیره نیلگون کیش را شنیده اید ولی شاید جزو کسانی باشید که اطلاعات خیلی زیادی درباره این جزیره زیبا و شگفت انگیز نداشته باشد. جزیره کیش در روزگاران قدیم منطقه‌ای تجاری بین چین، ایران و اروپا بوده است به طوری که هرساله در حدود 1 میلیون نفر گردشگر به آن سفر می‌کنند و همچنان نیز یکی از جاذبه‌ها و مقاصد سفری زیبا در ایران به شمار میرود.

اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که کیش نام جدید و امروزی این جزیره است و اگر به سراغ کتاب‌های قدیمی و نام‌های اصیل ایرانی بروید و یا از مردم محلی این منطقه بپرسید، نام قدیمی کیش را “قیس” می‌گویند.

پرواز کیش به تهران

 شما برای سفر به کیش چه راه هایی را میشناسید، قطار، هواپیما یا ماشین شخصی؟ هر کدام از این وسایل مزایا و ویژگی های خاص خود را دارند. پیشنهاد ما به شما این است که اگر به دنبال یک تجربه سریع و بدون دردسر به کیش هستید، رزرو بلیط هواپیما بهترین میانبری است که میتوانید پیدا کنید. البته پرواز بازگشت این مسیر نیز یکی از شلوغ ترین پروازهای کشور است و شما میتوانید در راه برگشت به تهران هم از پرواز کیش تهران به پایتخت ایران سفر کنید.

بلیط هواپیما کیش تهران

قیمت بلیط هواپیما کیش به تهران

برای اینکه بهترین بلیط هواپیما را برای خود پیدا کنید، به چه راه هایی متوسل میشوید؟ خرید بلیط هواپیما چارتری یا لحظه آخری؟ رزرو بلیط آفری با تخفیف ویژه آخر سال؟ به هر حال باید بدانید که خرید بلیط یک مشکل جدی برای کسانی است که میخواهند با کمترین هزینه، بهترین پرواز را برای خود بخرند. میپرسید چرا؟ برای اینکه خرید بلیط چارتری ارزان برای مقاصد پرگردشگری مانند کیش بیشتر شبیه به رویاست تا واقعیت. پس اگر میخواهید سفر خود را راحت و بدون دردسر انجام دهید، باید بدانید که باید قبل از تعطیلات اقدام به خرید بلیط کنید چراکه تهیه بلیط در بازه های پرگردشگر اصلاً به نفع جیب شما نیست.

بلیط کیش به تهران ارزان قیمت

کیش جزیره‌ای از توابع شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان و از دیدنی‌ترین و نامی‌ترین مکان‌های توریستی در کشور است. همین نزدیکی به شهرهای جنوب ایران و خاصیت بندرگاهی این جزیره باعث شده که عده زیادی آن را به عنوان مقصد مورد علاقه خود برای تابستان انتخاب کنند. علاوه بر این موضوع، کیش به واسطه جشنواره های بی شماری که در آن برگزار میشود، هر ساله میزبان تعداد زیادی از مسافران از سرتاسر ایران و جهان است. برای خرید بلیط ارزان قیمت کیش به تهران میتوانید از تورهای گردشگری سفر به کیش استفاده کنید تا هزینه کلی سفر برای شما کاهش پیدا کند.