جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • کیش
 • تهران
 • 29شهریور پنج شنبه 1397
 • 20September Thursday 2018
نتایج جستجو

کیش ایر

شماره پرواز : 7080 چارتر
BOEING MD
 • ساعت پرواز :۲۳:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۱۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۵,۳۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7080 چارتر
BOEING MD
 • ساعت پرواز :۲۳:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۶۲۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۶۲۰,۰۰۰ ریال
کودک ۴,۶۲۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۴,۶۲۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7152 چارتر
BOEING MD
 • ساعت پرواز :۲۱:۱۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7152 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۱:۲۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۱
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۴۹۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۱
 • قیمت ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7128 چارتر
BOEING MD
 • ساعت پرواز :۲۲:۴۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۶
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۶
 • قیمت ۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7128 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۲:۴۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۵۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۵۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۴,۵۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۱۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۴,۵۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7128 چارتر
فوکر
 • ساعت پرواز :۲۲:۴۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۱۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۴,۰۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7080 چارتر
M80
 • ساعت پرواز :۲۳:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
اکونومی Y ۱
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال
کودک ۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۱
 • قیمت ۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال