جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • کیش
 • شیراز
 • 1مهر یکشنبه 1397
 • 23September Sunday 2018
نتایج جستجو

کیش ایر

شماره پرواز : 7160 چارتر
M80
 • ساعت پرواز :۱۵:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7160 چارتر
M80
 • ساعت پرواز :۱۵:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت
اکونومی Y ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۸۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7060 چارتر
737
 • ساعت پرواز :۲۰:۰۰
 • مدت پرواز: ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7060 چارتر
M80
 • ساعت پرواز :۲۰:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت
اکونومی Y ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۸۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7060 چارتر
M80
 • ساعت پرواز :۲۰:۰۰
 • مدت پرواز: ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۱
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۸۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۱
 • قیمت ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال