جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • کیش
 • مشهد
 • 1مهر یکشنبه 1397
 • 23September Sunday 2018
نتایج جستجو

ماهان

شماره پرواز : 1045 چارتر
ايرباس
 • ساعت پرواز :۱۶:۴۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه
اکونومی Y ۷
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۷
 • قیمت ۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7072 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۶:۰۰
 • مدت پرواز: ۲ ساعت
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۱۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۱۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۱۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۳,۱۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : 7072 چارتر
M80
 • ساعت پرواز :۱۶:۰۰
 • مدت پرواز: ۲ ساعت
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال

ماهان

شماره پرواز : CH1045 چارتر
320
 • ساعت پرواز :۱۶:۴۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه
اکونومی Y ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال

کیش ایر

شماره پرواز : CH7072 چارتر
M80
 • ساعت پرواز :۱۶:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۸ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۰۲۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۰۲۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۰۲۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۰۲۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۰۲۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۳,۰۲۰,۰۰۰ ریال

ماهان

شماره پرواز : 1045 چارتر
 • ساعت پرواز :۱۶:۴۰
 • مدت پرواز: ۲ ساعت
اکونومی Y ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۸۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال

ماهان

شماره پرواز : 1045 چارتر
 • ساعت پرواز :۱۶:۴۰
 • مدت پرواز: ۲ ساعت
اکونومی Y ۷
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۱,۰۴۹,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۷
 • قیمت ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال

ماهان

شماره پرواز : 1045C چارتر
 • ساعت پرواز :۱۶:۴۰
 • مدت پرواز: ۲ ساعت
بیزنس C ۶
 • قیمت هر بزرگسال
  ۵,۴۷۷,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۵,۴۷۷,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۵,۴۷۷,۰۰۰ ریال
کودک ۵,۴۷۷,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۱,۵۲۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۵,۴۷۷,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۶
 • قیمت ۵,۴۷۷,۰۰۰ ریال