• تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(35 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
  • تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(55 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
  • تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(75 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
  • روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی

کیش ایر

شماره پرواز : 7072 چارتر
بوئينگ MD
  • ساعت پرواز :۱۹:۴۵
  • مدت پرواز: ۲ ساعت
اکونومی Y ۲
  • قیمت هر بزرگسال
    ۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
  • ظرفیت ۲
  • قیمت ۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال