جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • کیش
 • اصفهان
 • 2بهمن سه شنبه 1397
 • 22January Tuesday 2019
نتایج جستجو

ایران ایر

شماره پرواز : 421 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۱۷:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Q ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۷۳۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۳۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۲,۷۳۰,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 421 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۱۷:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی V ۶
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۶۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۶
 • قیمت ۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 421 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۱۷:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۷
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۹۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۷
 • قیمت ۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال