بلیط هواپیما اصفهان به تهران

1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 Star
جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • اصفهان
 • تهران
 • 3بهمن چهارشنبه 1397
 • 23January Wednesday 2019
نتایج جستجو

تابان

شماره پرواز : 6234 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۶:۱۵
 • مدت پرواز: ۵۵ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۲,۲۷۰,۰۰۰ ریال

کارون

شماره پرواز : 2519 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۱۲:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت
اکونومی L موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۹۷۴,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۷۳۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۷۳۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۳۶۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۲۷۳,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۴۴,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۹۷۴,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۲,۹۷۴,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 3311 سیستمی
320
 • ساعت پرواز :۱۲:۲۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۵ دقیقه
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۸۳۶,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۳۶,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۸۳۶,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۲,۸۳۶,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 3311 سیستمی
320
 • ساعت پرواز :۱۲:۲۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۵ دقیقه
بیزنس C ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۸۹۶,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۹۶,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۸۹۶,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۳,۸۹۶,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 3311 سیستمی
320
 • ساعت پرواز :۱۲:۲۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۵ دقیقه
بیزنس J موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۳۵۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال

قشم ایر

شماره پرواز : 1283 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۲۱:۱۵
 • مدت پرواز: ۵۵ دقیقه
اکونومی V موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۰۲۷,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۷۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۷۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۳۹۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۲۷۸,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۴۷,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۰۲۷,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۳,۰۲۷,۰۰۰ ریال

قشم ایر

شماره پرواز : 1283 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۲۱:۱۵
 • مدت پرواز: ۵۵ دقیقه
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۶۸۴,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۳۴۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۸۴,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۶۸۴,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۳,۶۸۴,۰۰۰ ریال

قشم ایر

شماره پرواز : 1283 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۲۱:۱۵
 • مدت پرواز: ۵۵ دقیقه
اکونومی A موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۵۳۲,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۴۲۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۳۳۲,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۵۳۲,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۴,۵۳۲,۰۰۰ ریال

تابان

شماره پرواز : 6234 سیستمی
 • ساعت پرواز :۱۶:۳۰
 • مدت پرواز: ۴۵ دقیقه
اکونومی N ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۸۳۶,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۸۳۶,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۸۳۶,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۴۵۸,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۳۵۶,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۸۳۶,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۲,۸۳۶,۰۰۰ ریال

پرواز اصفهان به تهران

فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان یکی از فرودگاه های فعال کشور در زمینه نقل و انتقال مسافران محسوب می شود. شاید بتوان مهمترین پرواز داخلی این فرودگاه را پرواز اصفهان به تهران دانست. این مسیر هوایی از فرودگاه اصفهان واقع در بزرگراه چمران، بزرگراه فرودگاه به فرودگاه مهرآباد تهران صورت می گیرد. فرودگاه بین المللی اصفهان در شمال شرقی این شهر بوده و در دو ترمینال داخلی و خارجی پروازهای متعددی را در مسیرهای هوایی داخلی و بین المللی به انجام می رساند.

بلیط هواپیما اصفهان به تهران

شما مسافر عزیز برای اطلاع از پروازهای اصفهان به تهران می توانید به کمک سامانه سامتیک لیست جامعی از پروازهای روزانه از اصفهان به پایتخت را در اختیار داشته و با توجه به بودجه و زمانبندی سفر خود، مناسب ترین بلیط هواپیما را تهیه فرمایید.

قیمت بلیط هواپیما اصفهان به تهران

پروازهای اصفهان به تهران توسط شرکت های هواپیمایی تابان، قشم ایر، ایران ایر، ماهان و آتا انجام می شود و با توجه به کلاس پروازی قیمت بلیط هواپیما نیز متغیر خواهد بود. در حال حاضر شروع قیمت بلیط هواپیما برای اصفهان به تهران از 280 هزار تومان و سقف قیمت تا 600 هزارتومان است.

در صورتی که قصد انجام مسافرت های کاری را داشته و در صدد رفت و برگشت در این مسیر هستید، پیشنهاد سامتیک برای خرید بلیط به دلیل کم بودن تعداد پروازها، خرید بلیط رفت و برگشت اصفهان به تهران بصورت یکجاست. اما در صورتی که صرف قیمت بلیط بر روی تصمیم گیری شما اثرگذار است می توانید از بلیط های کلاس اکونومی و چارتری اصفهان به تهران استفاده نمایید.

بلیط چارتری اصفهان به تهران

بلیط های چارتری هواپیما در مسیرهای پر استقبال بیش از سایر مسیرهای هوایی رواج دارد. علی الخصوص به دلیل توریستی بودن شهر اصفهان، آژانس های هواپیمایی تمایل بیشتری به چارتر کردن بلیط های رفت و برگشت مسیر تهران به اصفهان را دارند. بهترین زمان برای خرید بلیط چارتری اصفهان به تهران نیز در فصول غیر تعطیلات و پایان فصل است.