جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • اصفهان
 • عسلویه
 • 21آذر چهارشنبه 1397
 • 12December Wednesday 2018
نتایج جستجو

زاگرس

شماره پرواز : 4120 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۶:۴۵
 • مدت پرواز: ۷ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۰۶۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۰۶۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۰۶۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۰۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۰۶۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۳,۰۶۰,۰۰۰ ریال

زاگرس

شماره پرواز : 4120 چارتر
Boeing MD
 • ساعت پرواز :۱۶:۴۵
 • مدت پرواز: ۷ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال