رمز دوم پویای کارتتان فعال نیست؟! مشاهده راهنمای فعالسازی

بلیط هواپیما اصفهان به مشهد

1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 Star
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(40 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(60 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(80 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی نرخ 2.000.000 ریال و کمتر از این نرخ غیر قابل استرداد
زاگرس شماره پرواز : 4108 سیستمی
ABS
 • ساعت پرواز :۱۵:۰۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Q ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۵۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۵۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۵۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۵۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۵۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۳,۵۸۰,۰۰۰ ریال
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(40 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(60 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(80 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی نرخ 2.000.000 ریال و کمتر از این نرخ غیر قابل استرداد
زاگرس شماره پرواز : 4108 سیستمی
B-MD
 • ساعت پرواز :۱۵:۰۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۶۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۶۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۶۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۶۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۶۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۳,۶۸۰,۰۰۰ ریال
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(40 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(60 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(80 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی نرخ 2.000.000 ریال و کمتر از این نرخ غیر قابل استرداد
زاگرس شماره پرواز : 4108 سیستمی
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۵:۰۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال
 • تا نرخ ۲.۱۵۸.۰۰۰ ریال در صورت انصراف از سفر بلیط غیرقابل استرداد می باشد. از نرخ ۲.۱۵۸.۰۰۰ ریال تا ۲.۹۵۷.۰۰۰ ریال تا ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز مشمول ۵۰ درصد و پس از آن ۸۰ درصد از نرخ ۲.۹۵۷.۰۰۰ ریال تا ۳.۲۷۶.۰۰۰ ریال تا ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز مشمول ۴۰ درصد و پس از آن ۷۰ درصد از نرخ ۳.۲۷۶.۰۰۰ ریال تا ۶.۹۵۲.۰۰۰ ریال تا ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز مشمول ۳۰ درصد و پس از آن ۵۰ درصد
کاسپین شماره پرواز : 6905 سیستمی
B-MD
 • ساعت پرواز :۲۰:۵۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(40 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(60 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(80 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد.
 • روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی
کاسپین شماره پرواز : 6905 سیستمی
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۰:۵۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال
 • تا نرخ 2.158.000 ریال در صورت انصراف از سفر بلیط غیرقابل استرداد می باشد. از نرخ 2.158.000 ریال تا 2.957.000 ریال تا ساعت 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز مشمول 50 درصد و پس از آن 80 درصد از نرخ 2.957.000 ریال تا 3.276.000 ریال تا ساعت 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز مشمول 40 درصد و پس از آن 70 درصد از نرخ 3.276.000 ریال تا 6.952.000 ریال تا ساعت 12 ظهر 1 روز قبل از پرواز مشمول 30 درصد و پس از آن 50 درصد
کاسپین شماره پرواز : 6905 سیستمی
BOEING MD
 • ساعت پرواز :۲۰:۵۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۱۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۱۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۱۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۳,۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(40 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(60 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(80 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد.
 • روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی
کاسپین شماره پرواز : 6905 سیستمی
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۰:۵۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Q ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۱۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۱۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۱۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۳,۱۸۰,۰۰۰ ریال
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(40 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(60 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(80 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی نرخ 2.000.000 ریال و کمتر از این نرخ غیر قابل استرداد
تابان شماره پرواز : 6208 سیستمی
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۲:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Q ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(40 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(60 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(80 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی قابل استرداد می باشد. روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی نرخ 2.000.000 ریال و کمتر از این نرخ غیر قابل استرداد
تابان شماره پرواز : 6208 سیستمی
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۲:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال

پرواز اصفهان به مشهد

از میان شهرهای کشور و در میان مقاصد پروازی، برخی مسیرها با حجم ترافیک پرواز بیشتری روبرو هستند. یکی از این مسیرها که میتوان گفت با مسیرهای تهران در ترافیک هوایی رقابت دارد، پرواز اصفهان به مشهد است. اصفهان یکی از شهرهای صنعتی و گردشگری کشور با جمعیتی بیش از 2 میلیون نفر همه روزه مسافران زیادی را از طریق پروازهای فرودگاه بین المللی شهید بهشتی راهی شهرهای مختلف کشور می کند. مشهد نیز به عنوان یک مقصد زیارتی و البته تجاری، پذیرای مسافران بسیاری از جای جای میهن عزیزمان است.

اصفهان همه روزه بین 20 تا 30 پرواز را از ترمینال پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه شهید بهشتی به انجام می رساند. پروازهای اصفهان به مشهد نیز هر روز از همین فرودگاه، شهر اصفهان را به مقصد مشهد ترک می کنند. فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان در منطقه شرق و کویری این شهر واقع شده و برای دسترسی به آن می توان از خطوط اتوبوسرانی و تاکسی های مستقر در شهر استفاده نمود. برای اطلاع از "برنامه فرودگاه شهید بهشتی اصفهان" نیز می توانید همین عبارت را در گوگل جستجو و از لیست روزانه ی پروازهای این فرودگاه مطلع شوید.

بلیط هواپیما اصفهان مشهد

قیمت بلیط هواپیما اصفهان به مشهد

بسیاری از هواپیمایی های فعال کشور از جمله ایران ایر تور، تابان، قشم ایر، کاسپین، زاگرس و معراج پروازهای این مسیر هوایی را پشتیبانی می کنند. به همین خاطر، قیمت بلیط هواپیما اصفهان به مشهد نیز متناسب با نوع خدمات این هواپیمایی ها و نوع بلیط سیستمی یا چارتری متغیر خواهد بود. درحال حاضر قیمت بلیط هواپیما ها از اصفهان به مشهد در نوع سیستمی و چارتری تفاوت زیادی نداشته و از تمامی شرکت های هواپیمایی در این مسیر می توانید نرخ های نسبتا یکسانی را در بازه قیمتی 300 تا 400 هزارتومان دریافت کنید.

در سامانه فروش آنلاین بلیط سامتیک با انتخاب تاریخ عزیمت و بازه زمانی مورد نظر لیست کاملی از قیمت های بلیط هواپیما از اصفهان به مشهد را در تاریخ مد نظرتان پیدا خواهید کرد. همچنین این امکان برای مخاطبان سامتیک وجود دارد تا کلاس پروازی، ایرلاین مد نظر و بازه قیمتی بلیط خود را نیز انتخاب و نتایج جستجو را محدودتر نمایند.

بلیط چارتر پرواز اصفهان به مشهد

همیشه در مسیرهای پروازی به شهرهای گردشگری بخصوص در فصول مسافرت با تعداد بسیار زیادی از بلیط های چارتر مواجه خواهیم بود. آژانس های هواپیمایی و تورهای گردشگری با چارتر کردن بلیط های این مسیرهای پر رفت  و آمد اقدام به فروش بلیط با قیمت مناسبتری به مسافران عزیز می نمایند. بلیط پرواز اصفهان به مشهد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بیشتر بلیط های موجود برای این مسیر در فصول مسافرت به حالت چارتری به فروش می رسند. هرچند تفاوت قیمت بلیط چارتر پرواز اصفهان به مشهد با بلیط های سیستمی آن زیاد نیست اما احتمالا بتوانید از خدمات و کیفیت پروازی بهتری با قیمتی مشابه پروازهای سیستمی در این مسیر هوایی بهره مند شوید.

شما می توانید با انتخاب فیلتر نوع فروش در سامانه سامتیک، به راحتی گزینه های انتخابی خود را برای خرید بلیط هواپیمای اصفهان به مشهد محدود به بلیط های چارتری این مسیر نمایید.