جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • اصفهان
 • مشهد
 • 19آذر دوشنبه 1397
 • 10December Monday 2018
نتایج جستجو

زاگرس

شماره پرواز : 4108 چارتر
B-MD
 • ساعت پرواز :۱۱:۱۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی S ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال

زاگرس

شماره پرواز : 4108 چارتر
B-MD
 • ساعت پرواز :۱۱:۱۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۲۶۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۲۶۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۲۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۲,۲۶۰,۰۰۰ ریال

زاگرس

شماره پرواز : 4108 چارتر
B-MD
 • ساعت پرواز :۱۱:۱۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Q ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال

زاگرس

شماره پرواز : 4102 چارتر
B-MD
 • ساعت پرواز :۱۸:۱۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی S ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال

زاگرس

شماره پرواز : 4102 چارتر
B-MD
 • ساعت پرواز :۱۸:۱۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی V ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال

زاگرس

شماره پرواز : 4102 چارتر
ايرباس
 • ساعت پرواز :۱۸:۲۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی V ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال

زاگرس

شماره پرواز : 4102 چارتر
ايرباس
 • ساعت پرواز :۱۸:۲۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۵۶۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۵۶۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۵۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۲,۵۶۰,۰۰۰ ریال

کاسپین

شماره پرواز : 6905 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۹:۲۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Q ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال

کاسپین

شماره پرواز : 6905 چارتر
BOEING MD
 • ساعت پرواز :۱۹:۲۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۲۱۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۲۱۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۲۱۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۲۱۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۸۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۲۱۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۲,۲۱۰,۰۰۰ ریال

کاسپین

شماره پرواز : 6905 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۹:۲۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۲۶۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۲۶۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۲۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۲,۲۶۰,۰۰۰ ریال

کاسپین

شماره پرواز : 6905 چارتر
B-MD
 • ساعت پرواز :۱۹:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال

تابان

شماره پرواز : 6210 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۰:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۶
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۶
 • قیمت ۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال

تابان

شماره پرواز : 6210 چارتر
BOEING-MD
 • ساعت پرواز :۲۰:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال

تابان

شماره پرواز : 6210 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۰:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۶۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال

تابان

شماره پرواز : 6210 چارتر
بوئينگ
 • ساعت پرواز :۲۰:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۰۶۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۰۶۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۰۶۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۰۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۰۶۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۲,۰۶۰,۰۰۰ ریال

پرواز اصفهان به مشهد

از میان شهرهای کشور و در میان مقاصد پروازی، برخی مسیرها با حجم ترافیک پرواز بیشتری روبرو هستند. یکی از این مسیرها که میتوان گفت با مسیرهای تهران در ترافیک هوایی رقابت دارد، پرواز اصفهان به مشهد است. اصفهان یکی از شهرهای صنعتی و گردشگری کشور با جمعیتی بیش از 2 میلیون نفر همه روزه مسافران زیادی را از طریق پروازهای فرودگاه بین المللی شهید بهشتی راهی شهرهای مختلف کشور می کند. مشهد نیز به عنوان یک مقصد زیارتی و البته تجاری، پذیرای مسافران بسیاری از جای جای میهن عزیزمان است.

اصفهان همه روزه بین 20 تا 30 پرواز را از ترمینال پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه شهید بهشتی به انجام می رساند. پروازهای اصفهان به مشهد نیز هر روز از همین فرودگاه، شهر اصفهان را به مقصد مشهد ترک می کنند. فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان در منطقه شرق و کویری این شهر واقع شده و برای دسترسی به آن می توان از خطوط اتوبوسرانی و تاکسی های مستقر در شهر استفاده نمود. برای اطلاع از "برنامه فرودگاه شهید بهشتی اصفهان" نیز می توانید همین عبارت را در گوگل جستجو و از لیست روزانه ی پروازهای این فرودگاه مطلع شوید.

قیمت بلیط هواپیما اصفهان به مشهد

بسیاری از هواپیمایی های فعال کشور از جمله ایران ایر تور، تابان، قشم ایر، کاسپین، زاگرس و معراج پروازهای این مسیر هوایی را پشتیبانی می کنند. به همین خاطر، قیمت بلیط هواپیما اصفهان به مشهد نیز متناسب با نوع خدمات این هواپیمایی ها و نوع بلیط سیستمی یا چارتری متغیر خواهد بود. درحال حاضر قیمت بلیط هواپیما ها از اصفهان به مشهد در نوع سیستمی و چارتری تفاوت زیادی نداشته و از تمامی شرکت های هواپیمایی در این مسیر می توانید نرخ های نسبتا یکسانی را در بازه قیمتی 300 تا 400 هزارتومان دریافت کنید.

در سامانه فروش آنلاین بلیط سامتیک با انتخاب تاریخ عزیمت و بازه زمانی مورد نظر لیست کاملی از قیمت های بلیط هواپیما از اصفهان به مشهد را در تاریخ مد نظرتان پیدا خواهید کرد. همچنین این امکان برای مخاطبان سامتیک وجود دارد تا کلاس پروازی، ایرلاین مد نظر و بازه قیمتی بلیط خود را نیز انتخاب و نتایج جستجو را محدودتر نمایند.

بلیط چارتر پرواز اصفهان به مشهد

همیشه در مسیرهای پروازی به شهرهای گردشگری بخصوص در فصول مسافرت با تعداد بسیار زیادی از بلیط های چارتر مواجه خواهیم بود. آژانس های هواپیمایی و تورهای گردشگری با چارتر کردن بلیط های این مسیرهای پر رفت  و آمد اقدام به فروش بلیط با قیمت مناسبتری به مسافران عزیز می نمایند. بلیط پرواز اصفهان به مشهد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بیشتر بلیط های موجود برای این مسیر در فصول مسافرت به حالت چارتری به فروش می رسند. هرچند تفاوت قیمت بلیط چارتر پرواز اصفهان به مشهد با بلیط های سیستمی آن زیاد نیست اما احتمالا بتوانید از خدمات و کیفیت پروازی بهتری با قیمتی مشابه پروازهای سیستمی در این مسیر هوایی بهره مند شوید.

شما می توانید با انتخاب فیلتر نوع فروش در سامانه سامتیک، به راحتی گزینه های انتخابی خود را برای خرید بلیط هواپیمای اصفهان به مشهد محدود به بلیط های چارتری این مسیر نمایید.