جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • اصفهان
 • اهواز
 • 4مهر چهارشنبه 1397
 • 26September Wednesday 2018
نتایج جستجو

ایران ایر

شماره پرواز : 3337 سیستمی
AT7
 • ساعت پرواز :۱۷:۵۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۸۳۶,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۳۶,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۸۳۶,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۲,۸۳۶,۰۰۰ ریال

آسمان

شماره پرواز : 3873 سیستمی
AT7
 • ساعت پرواز :۲۳:۱۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۸۳۶,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۲۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۳۶,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۸۳۶,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۲,۸۳۶,۰۰۰ ریال

آسمان

شماره پرواز : 3873 سیستمی
AT7
 • ساعت پرواز :۲۳:۱۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه
اکونومی B موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۱۲۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۱۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۱۷۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال

کارون

شماره پرواز : 2622 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۲۱:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت
اکونومی B موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۳۳۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۳۳۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۱۶۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۲۳۳,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۲۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال

کارون

شماره پرواز : 2622 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۲۱:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت
اکونومی S موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۳۲۸,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۱۲۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۲۱۲,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۰۸,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۳۲۸,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۲,۳۲۸,۰۰۰ ریال

کارون

شماره پرواز : 2622 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۲۱:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت
اکونومی N موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۸۹۳,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۷۱۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۷۱۰,۰۰۰ ریال
کودک ۸۵۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۱۷۱,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۱۸۳,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۸۹۳,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۱,۸۹۳,۰۰۰ ریال

کارون

شماره پرواز : 2622 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۲۱:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت
اکونومی Q موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۷۴۵,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۵۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۵۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۷۸۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۱۵۷,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۱۷۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۷۴۵,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۱,۷۴۵,۰۰۰ ریال

کارون

شماره پرواز : 2622 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۲۱:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت
اکونومی K موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۴۶۹,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۳۱۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۳۱۰,۰۰۰ ریال
کودک ۶۵۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۱۳۱,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۱۵۹,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۴۶۹,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۱,۴۶۹,۰۰۰ ریال

کارون

شماره پرواز : 2622 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۲۱:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت
اکونومی V موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۱,۳۳۱,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۵۹۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۱۱۸,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۱۵۱,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۱,۳۳۱,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۱,۳۳۱,۰۰۰ ریال

کارون

شماره پرواز : 2622 چارتر
100
 • ساعت پرواز :۲۱:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
اکونومی Y ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۲۳۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۲۳۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۲۳۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۲۳۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۲۳۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۲,۲۳۰,۰۰۰ ریال