جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • بندرعباس
 • یزد
 • 28آذر چهارشنبه 1397
 • 19December Wednesday 2018
نتایج جستجو

ایران ایر

شماره پرواز : 3365 سیستمی
AT7
 • ساعت پرواز :۱۸:۵۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
اکونومی Q ۷
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۳۰۶,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۰۶,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۳۰۶,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۷
 • قیمت ۲,۳۰۶,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 3365 سیستمی
AT7
 • ساعت پرواز :۱۸:۵۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
اکونومی V موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۷۳۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۳۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۲,۷۳۰,۰۰۰ ریال

ایران ایر

شماره پرواز : 3365 سیستمی
AT7
 • ساعت پرواز :۱۸:۵۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۱۵۴,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۵۴,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۱۵۴,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۳,۱۵۴,۰۰۰ ریال