جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • یزد
 • بندرعباس
 • 3مهر سه شنبه 1397
 • 25September Tuesday 2018
نتایج جستجو

آسمان

شماره پرواز : 3703 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۲۰:۱۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۱۵۴,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۲۹۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۵۴,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۱۵۴,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۳,۱۵۴,۰۰۰ ریال