جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • اهواز
 • اصفهان
 • 1مهر یکشنبه 1397
 • 23September Sunday 2018
نتایج جستجو

آسمان

شماره پرواز : 3872 سیستمی
AT7
 • ساعت پرواز :۲۱:۳۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۵ دقیقه
اکونومی Y موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۸۳۶,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۲۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۳۶,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۸۳۶,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۲,۸۳۶,۰۰۰ ریال

کارون

شماره پرواز : 2623 سیستمی
100
 • ساعت پرواز :۲۱:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت
اکونومی L موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۰۴۸,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۲۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۲۴۸,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۰۴۸,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۳,۰۴۸,۰۰۰ ریال