جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • مشهد
 • تهران
 • 25آذر یکشنبه 1397
 • 16December Sunday 2018
نتایج جستجو

ایران ایر تور

شماره پرواز : 965 سیستمی
Boeing MD
 • ساعت پرواز :۰۵:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۲
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۴۷۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۳۳۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۲
 • قیمت ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال

آتا

شماره پرواز : 5622 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۰۵:۴۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۴۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال

کاسپین

شماره پرواز : 025 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۱:۲۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۱
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۱
 • قیمت ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال

کاسپین

شماره پرواز : 023 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۳:۳۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی S ۱
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۱
 • قیمت ۲,۷۷۰,۰۰۰ ریال

ایران ایر تور

شماره پرواز : 963 سیستمی
Boeing MD
 • ساعت پرواز :۱۵:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۷
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۳۲۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۳۱۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۷
 • قیمت ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال

ایران ایر تور

شماره پرواز : 969 سیستمی
AIRBUS 300-600
 • ساعت پرواز :۱۷:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۷
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۶۲۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۳۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۷
 • قیمت ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

ایران ایر تور

شماره پرواز : 969 سیستمی
AIRBUS 300-600
 • ساعت پرواز :۱۷:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
بیزنس C ۷
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۳۷۵,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۴۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۷
 • قیمت ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

تابان

شماره پرواز : 6223 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۱۸:۴۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۸
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۴۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۸
 • قیمت ۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال

کاسپین

شماره پرواز : 029 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۲:۱۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۷۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال

کاسپین

شماره پرواز : 029 چارتر
بوئينگ MD
 • ساعت پرواز :۲۲:۱۵
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۳۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۳۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۳۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۶۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۲,۳۷۰,۰۰۰ ریال

قیمت بلیط هواپیما مشهد به تهران

مسیر هوایی مشهد و تهران یکی از پر ترافیک ترین مسیرهای هوایی کشور بحساب می آید. هر دو پرواز مشهد به تهران و بالعکس آن، بدلیل جمعیت بالای شهرها و پایتخت بودنشان یکی بعنوان پایتخت سیاسی و دیگری بعنوان پایتخت زیارتی و گردشگری کشور، متنوع، پرمخاطب و شلوغ هستند. همین موضوع نیز موجب اهمیت قیمت بلیط پرواز مشهد به تهران برای مسافران این مسیرهای هوایی شده است.

در این لیست، طیف کاملی از پروازهای موجود در شرکت های هواپیمایی داخلی را مشاهده می کنید که سامتیک بصورت مستقیم فرآیند رزرو بلیط را برای مسافران عزیز فراهم کرده است.

پرواز مشهد به تهران

پرواز هواپیماهای مشهد به تهران از طریق فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد واقع در جنوب شرق شهر مقدس مشهد و از طریق ترمینال شماره یک (پروازهای داخلی) به فرودگاه مهرآباد تهران صورت می گیرد. این فرودگاه سالانه میزبان حدود 7 میلیون مسافر و زائر در این شهر است. برای دسترسی به این فرودگاه می توانید از خطوط اتوبوسرانی شماره 77 مشهد از مرقد مطهر تا فرودگاه و همچنین چند ده ها پایانه تاکسی رانی در جای جای شهر استفاده نمایید.

همانطور که گفته شد بدلیل حجم زیاد مسافران در پروازهای مشهد به تهران، این مسیر دارای ده ها پرواز در طول روز بوده و در نتیجه انتخاب و خرید بلیط برای مسافران ساده تر خواهد بود. این موضوع بر روی تنوع ایرلاین های موجود در این مسیر پروازی نیز اثر گذار بوده است. در نتیجه شاهد حضور بیشتر شرکت های هواپیمایی از جمله ایران ایر تور و شرکت هواپیمایی آسمان در این مسیر هوایی هستیم.

بلیط چارتر مشهد به تهران

تنوع شرکت های هوایی، کلاس های پروازی و انواع بلیط های سیستمی و چارتری برای پروازهای مشهد به تهران، بر قیمت بلیط این مسیر پروازی نیز اثر گذاشته است. برای خرید بلیط چارتری در این مسیر پیشنهاد می شود نهایتا تا دو روز پیش از روز پرواز اقدام نمایید تا بتوانید مناسب ترین قیمت بلیط را تهیه فرمایید.

بیشتر پروازهای چارتری با بهترین قیمت در مسیر مشهد به تهران در روزهای میانی هفته به فروش می رسند که به دلیل کم شدن ترافیک مسافران، شرکت های هواپیمایی اقدام به فروش بلیط بصورت یکجا و چارتری می نمایند.

قیمت بلیط هواپیما در مسیر مشهد به تهران  متاثر از فصول مختلف سال و مناسبت های مذهبی و رسمی کشور است. در نتیجه توصیه می شود برای بهره مندی از مناسب ترین قیمت بلیط و همچنین اطمینان از وجود پرواز مناسب، پیش از اقدام به خرید بلیط نسبت به مناسبت ها و ترافیک مسافران در هر برهه زمانی آگاهی کامل پیدا نمایید.