جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • مشهد
 • تبریز
 • 1مهر یکشنبه 1397
 • 23September Sunday 2018
نتایج جستجو

آتا

شماره پرواز : 5616 چارتر
بوئينگ
 • ساعت پرواز :۱۴:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
اکونومی Y ۴
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۴
 • قیمت ۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال

آتا

شماره پرواز : 5618 چارتر
بوئينگ
 • ساعت پرواز :۲۳:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه
اکونومی Y ۳
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۳
 • قیمت ۳,۰۷۰,۰۰۰ ریال

آتا

شماره پرواز : 5618 چارتر
MD
 • ساعت پرواز :۲۳:۰۰
 • مدت پرواز: ۲ ساعت
اکونومی Y ۵
 • قیمت هر بزرگسال
  ۳,۰۲۰,۰۰۰ ریال
 • غیر قابل استرداد
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۳,۰۲۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۳,۰۲۰,۰۰۰ ریال
کودک ۳,۰۲۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۵۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۳,۰۲۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۵
 • قیمت ۳,۰۲۰,۰۰۰ ریال