ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • مشهد
 • سارى
 • 28بهمن یکشنبه 1397
 • 17February Sunday 2019
نتایج جستجو
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح سه روز مانده به پرواز(35 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح دو روز مانده به پرواز(55 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • تا قبل از ساعت 11:30 صبح یک روز مانده به پرواز(75 درصد) به عنوان جریمه کسر و الباقی مبلغ استرداد خواهد شد.
 • روز پرواز به بعد(100 درصد) تماس تلفنی با پشتیبانی

آتا

شماره پرواز : 5637 سیستمی
بوئينگ
 • ساعت پرواز :۱۳:۰۰
 • مدت پرواز: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه
اکونومی Y ۶
 • قیمت هر بزرگسال
  ۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۴۵۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت ۶
 • قیمت ۲,۰۸۰,۰۰۰ ریال
جستجوی مجدد