جستجوی مجدد
ارزانترین نرخ های بلیط در بازه 15 روز با توجه به تاریخ انتخابی شما
 • بندرعباس
 • اهواز
 • 1مهر یکشنبه 1397
 • 23September Sunday 2018
نتایج جستجو

کارون

شماره پرواز : 2630 سیستمی
F50
 • ساعت پرواز :۱۱:۳۰
 • مدت پرواز: ۲ ساعت
اکونومی L موجود
 • قیمت هر بزرگسال
  ۴,۸۰۸,۰۰۰ ریال
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسالان ۴,۴۶۰,۰۰۰ ریال ۱ نفر ۴,۴۶۰,۰۰۰ ریال
کودک ۲,۲۳۰,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
نوزاد ۴۴۶,۰۰۰ ریال ۰ نفر ۰ ریال
عوارض فرودگاهی ۳۴۸,۰۰۰ ریال
تخفیف ۰ ریال
جمع کل بهای بلیط ۴,۸۰۸,۰۰۰ ریال
 • ظرفیت موجود
 • قیمت ۴,۸۰۸,۰۰۰ ریال